Ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas

02-Jul-2016 16:05 by 10 Comments

Ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas - Free sexweb cam shows

Noong 1390, si Rajah Baginda ay dumating sa bansang Pilipinas at itinuloy niya ang naiwang Gawain ni Sharif Makhdum.Ganoon di naman, dumating din si Abu Bakr sa jolo noong 1450 at di naglaon siya ay ikinasal sa anak ni Rajah Baginda na si Prinsesa Paramisuli.

Nagkaroon ng bagong panlasa at interes ang mga Europeo sa pamumuhay at mga karangyaan ng mga nakadigmang taga- Silangan.dahil dito ang Iglesia Katolika ay naging Toldang Suhulan.(Job ) na kung saan nagaganap ang pangangalakal ng kaluluwa ng tao na may mga nangagbibili at nangagsisibili.(Luc., Isa.24:2) sa paraan ng tinatawag na Indulhencia.Ngayon dahil sa Indulhencia may mga Tao binilibili ang pagkakasala ..."Ngunit walang gaya ni Achab na NAGBILI ng kanyang sarili upang gumawa ng kasamaan sa Paningin ng Panginoon..."(1 Kings )na ginawang tiwala ang kanyang kayamanan at nagpapakalakas sa kanyang kasamaan.(Awit 52:7) Dahil may pambili ng kaluluwa sa mga pari at Obispo para mapatawad ang kanilang mga kasalanan inilagak ng iba ang kanilang puso sa kayamanan na umaasa na ang kanilang kayamanan na gagawing indulhensiya ay makapagliligtas sa kanila kaluluwa sa parusa ng Dios.(Eclesiastes 8:7-8) "Sapagkat ang Panginoong ninyong Dios ,ay siyang Dios ng mga dios ,at Panginoon ng mga Panginoon ,siyay dakilang Dios ,siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na HINDI NAGTATANGI ng tao NI TUMATANGGAP NG SUHOL.(Deut.,2Cro.19:7) Kaya dyan makikita natin na ang Dios ay hindi NASUSUHULAN walang kabuluhan ang salapi o kayamanan sa araw ng pagsusulit hindi ito makapagliligtas ng kaluluwa .(Kaw.11:4, Zeph.) o maasahan man na magligtas.(1 Tim.) Kaya kahit anong kayamanan o halaga ng salapi ay hindi mo kayang tubusin ang kaluluwa ng isang tao sa kamay ng Dios walang may makakapagligtas sa kamay ng Dios.(Deut.)...."Silang nagsisitiwala sa kanilang kayamananan at nangaghahambog sa karamihan ng mga kayamanan ; WALA sa kaniyang MAKATUTUBOS sa anopa mang paraan sa kaniyang kapatid , Ni magbibigay man sa Dios ng PANGTUBOS sa kaniya ;(Sapagkat ang Katubusan ng kanyang kaluluwa ay MAHAL..."(Awit 49:6-8) "Na ang masamang tao ay natataan sa kaarawan ng kapootan?Sinong magpapahayag ng kaniyang lakad sa kaniyang mukha at sinong MAGBABAYAD sa kanyang GINAWA?Ang relihiyong Islam ay unang inihayag sa Pilipinas noong 1380 ng isang Arabo na si Sharif Makhdum, itinayo niya ang unang Masjid sa Pilipinas sa Tubig Indangan, Sumunul, Tawi-Tawi.

Si Makhdum ay namatay sa Isla ng Sibutu at doo na rin siya inilibing.

MALAKING USAPIN sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo kay Manalo ang PAGKAIN ng DINUGUAN.

Para sa kanila, mas karumal-dumal ang PAGKAIN ng DUGO kaysa ang pagpatay ng buhay.

na ipinasok ng mga papa sa Roma para makapaglikom ng salapi para sa mga pansariling Interes at mga dahilan para magpayaman at magpakasasa ka kanilang mga luho sa buhay.

Sa Paanong Paraan...ganito ang sabi ng Banal na kasulatan ..."Na sa kadiliman ng kanilang pagiisip ,ay nangahiwalay sa buhay ng Dios ,dahil sa kahangalang nasa kanila ,dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso ; Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan ,upang KALAKALIN ang lahat ng karumihan ng boung kasakiman.(Efe.-19) Anopat ang kanyang kalakal ay kaluluwa ng mga tao.(Apoc., Ezek.) na nagsisiaring ganap sa masama dahil sa suh0l.(Isa.) na ang pangulo nya ay nagsisihatol dahil sa suhol at ang mga saserdote niya 'y nangagtuturo dahil sa UPA at ang mga propeta niya'y nanganghuhula dahil sa salapi.(Mikas ) Ngayon ganito Kinalakal ng Iglesia Katolika ang kanyang mga kaanib nila na anopa't kahit patay na pinagkikitaan pa rin nila sa pamamagitan ng pagpapamisa sa mga patay para maiahon ito sa tinatawag na purgatoryo na kahit ang kaanib nila na walang pag-asa sa kaligasan ay pinapaasa na maiahon ang kaluluwa sa purgatoryo at ang katumbas nito ay salapi o pera para ipag-pamesa ni Padre ang kanyang kaluluwa na maiahun sa purgatoryo- na nagsisiaring ganap sa masama dahil sa suhol.

Ano ang Indulhencia "Indulgences" totoo bang suhol ito sa Dios ang Iglesia katolika ay may ganitong uri ng aral na kung saan sa "pamamagitan ng Idulhencia ay naigagawad ng isang pari ang pagpapatawad ng kasalanan sa paghingi ng isang halaga sa isang bumibili ng indulhencia.